Disclaimer

Disclaimer

Via de website LifeUnlimited.nl en de daarbij horende nieuwsbrief, stellen wij informatie beschikbaar over de producten en diensten van Life Unlimited Media B.V. en partners. Life Unlimited Media B.V. spant zich er voor in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website, e-mails, artikelen en nieuwsbrieven berust bij Life Unlimited Media B.V. of bij andere rechthebbenden van wie wij een licentie hebben verkregen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan, kan een inbreuk op intellectuele rechten opleveren. Neem daarom voor doorplaatsen van artikelen, gebruik van beeldmateriaal e.d. contact met ons op. We helpen je graag verder.
Life Unlimited Media B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de producten, de diensten of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen of enig andere onvolkomenheid in de verstrekte informatie.

Leave a Reply