• Disclaimer

  Disclaimer

  Via de website LifeUnlimited.nl en de daarbij horende nieuwsbrief, stellen wij informatie beschikbaar over de producten en diensten van Life Unlimited Media B.V. en partners. Life Unlimited Media B.V. spant zich er voor in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website, e-mails, artikelen en nieuwsbrieven berust bij Life Unlimited Media B.V. of bij andere rechthebbenden van wie wij een licentie hebben verkregen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan, kan…

 • Disclaimer

  Cookies

  Ter dekking van de kosten van deze website neemt LifeUnlimited.nl deel aan partnerprogramma’s van bijvoorbeeld Bol.com. Op de internet site van Life Unlimited Media B.V. proberen we je privacy zo goed mogelijk te beschermen en te respecteren. Wij vinden het recht op Privacy een groot goed, dat zo goed mogelijk beschermt dient te worden. Voor het goed kunnen ontwikkelen en beheren van deze site moeten we echter een aantal cookies plaatsen. Wanneer je het niet eens bent met ons privacy beleid dan verzoeken we je om onze websites niet te bezoeken. Advertentievertoningen Advertentievertoningen en advertentiekliks worden geregistreerd door de advertentienetwerken waaraan de sites van Life Unlimited Media B.V. deelneemt. De…

 • Disclaimer

  Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden LifeUnlimited.nl, initiatiefnemer Life Unlimited Media B.V. en partners.
 Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt: Life Unlimited Media B.V. 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 4. Techniek voor communicatie op…